Najčešća pitanja

Osiguranje stana ili kuće

Na mojoj polici stoji da imam ugovoreno pokriće na prvi rizik – šta to podrazumijeva?

Određivanjem iznosa prvog rizika ugovaratelj osiguranja procjenjuje visinu štete koja može nastati i za koju želi pokriće osiguravatelja.

Šta određuje premiju osiguranja od rizika poplave?

Kao i kod osiguranja od rizika požara, važan je način gradnje i tip pokrova objekta, ali je od odlučujuće važnosti geografski položaj objekta (ovisi o stepenu izloženosti poplavama).

Kako se određuje vrijednost nekretnine prilikom sklapanja osiguranja?

Vrijednost nekretnine se određuje prema građevinskoj vrijednosti nekretnine, a vrijednost je svota osiguranja koja bi u slučaju nastanka štetnog događaja bila dovoljna za vraćanje nekretnine u prvobitno stanje.

Mogu li osigurati svoju kuću samo od potresa?

Osiguranje od potresa se ugovara kao dodatak polici osiguranja od požara.

Mogu li osigurati svoje kućanske aparate od kvara?

Svojim klijentima u sklopu osiguranja kućanstva nudimo i osiguranje za štete koje na električnim uređajima u kućanstvu nastaju usljed neposrednog djelovanja električne energije, npr. udara groma, kratkog spoja, strujnog udara pri uključenju ili isključenju aparata.

Osiguranje vozila

Imao sam saobraćajnu nezgodu i štetu po osnovu automobilske odgovornosti sam uredno prijavio. U kojem vremenskom roku je osiguranje obavezno odgovoriti na moj odštetni zahtjev?

U slučaju imovinske štete osiguranje treba reagirati najkasnije u roku od 14 dana od dana podnošenja odštetnog zahtjeva, a u slučaju neimovinske štete najkasnije u roku od 30 dana. U navedenim rokovima će Vam biti dostavljena ili obrazložena ponuda za naknadu štete – ako odgovornost za naknadu štete i visina štete nisu sporni ili utemeljen odgovor – ako su odgovornost za naknadu štete i visina štete sporni.

Sudjelovao sam u saobraćajnoj nezgodi i bio sam saputnik u vozilu čiji je vozač skrivio nezgodu. Imam li pravo na odštetu po njegovoj polici, a da pritom, u materijalnom smislu, ne idem na štetu njemu lično?

Vi kao oštećena osoba možete tražiti odštetu sa police vozača. Za njega neće biti nikakve štete, budući da plaća obavezno osiguranje, a svrha obaveznog osiguranja, između ostalog, i jeste da se zaštiti imovinski status štetnika. Vozač će platiti regres osiguravajućem društvu, isključivo, ako je saobraćajnu nezgodu skrivio pod utjecajem alkohola ili bez valjane vozačke dozvole.

Da li je nakon kupovine rabljenog automobila potrebno prenijeti policu osiguranja na sebe ili to činimo prilikom sljedeće uplate osiguranja?

Prilikom kupovine rabljenog automobila njegov bivši vlasnik dužan Vam je uručiti i policu osiguranja od automobilske odgovornosti, ako je vozilo osigurano, i ona vrijedi do isteka razdoblja osiguranja koje je navedeno u polici. Sva prava u vezi sa bonusom po toj polici pripadaju starom vlasniku, a Vi nakon isteka police morate sklopiti novo osiguranje i dobit ćete policu na Vaše ime, s pravima koja pripadaju Vama.

Koje štete pokriva osiguranje od automobilske odgovornosti?

Osiguranje od automobilske odgovornosti pokriva materijalnu i nematerijalnu štetu učinjenu trećim osobama. Na temelju police osiguranja i propisa o odgovornosti osiguravatelj je obavezan nadoknaditi štetu, ako je pri upotrebi vozila došlo do: tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti neke osobe, uništenja, odnosno oštećenja stvari, osim ako je došlo do štete na stvarima koje je vlasnik vozila primio radi prijevoza.

Kome se trebam obratiti da bih dobio naknadu štete po osnovu osiguranja od automobilske odgovornosti?

Zahtjev za naknadu štete osiguranik podnosi osiguravajućem društvu u kojem je osigurana osoba odgovorna za nezgodu.

Da li vrijedi kasko osiguranje dok sam na putu u Evropi?

Vozilo koje je predmet ugovora osigurano je automobilskim kasko osiguranjem i dok se nalazi na području BiH i na području ostalih evropskih zemalja.

Kupio sam vozilo koje je kasko osigurao prethodni vlasnik. Vrijedi li ta polica osiguranja još uvijek, bez obzira na promjenu vlasnika?

Ukoliko je za vozilo koje kupujete premija plaćena u cijelosti i za isto nije bilo prijavljenih šteta, kasko osiguranje se može prenijeti na Vas i traje do isteka osiguranog razdoblja.

Na polici kasko osiguranja imam ugovorenu franšizu od 10%. Što znači navedeni postotak franšize?

Franšiza predstavlja učešće osiguranika u šteti. Ugovaranje franšize znači da osiguranik na vlastiti teret snosi jedan dio štete i da se naknada iz osiguranja umanjuje za ugovoreni iznos franšize. Primjerice, ukoliko je dogovorena naknada štete po osnovu automobilskog kasko osiguranja 20.000 KM, ugovaratelj osiguranja u šteti sudjeluje sa 2.000 KM. Osim u postotku, franšiza može biti ugovorena i u apsolutnom iznosu.

Kakvu naknadu štete po osnovu automobilskog kasko osiguranja mogu očekivati u slučaju totalne štete? Da li je pokrivena cijena novog automobila, bez obzira na to koje je godište bio automobil na kojem je nastala šteta?

Visina štete se pri totalnoj šteti utvrđuje prema vrijednosti vozila u trenutku utvrđivanja visine štete, umanjenoj za tržišnu vrijednost ostatka vozila, a prema stanju vozila neposredno prije štete. Vrijednost vozila neposredno prije štete utvrđuje se na način da se nabavna cijena novog vozila na dan izračuna štete korigira za faktore zastare tipa, rabljenosti prema godinama starosti, pogonskog učinka, općeg stanja vozila, uvjeta i načina eksploatacije te ponude i potražnje na tržištu. Utvrđena vrijednost vozila ne može biti veća od stvarne tržišne vrijednosti vozila.

U saobraćajnoj nezgodi sam zadobio ozljede kičme i zanima me kakvu odštetu mogu dobiti na temelju police kasko osiguranja?

Polica kasko osiguranja pokriva isključivo štetu nastalu na vozilu, a ne i štetu na osobama. Naknadu štete možete tražiti od osiguravajućeg društva štetnika, na osnovu osiguranja od nezgode, odnosno na osnovu automobilskog osiguranja.

Životno osiguranje

Zašto sklopiti riziko životno osiguranje?

 • Svojim najdražim zagarantirajte finansijsku sigurnost u slučaju najgoreg.
 • Za vrijeme trajanja osiguranja možete povećati osigurani iznos.
 • Premije su povoljnije nego kod ostalih vrsta životnih osiguranja jer osiguranje ne uključuje štednu komponentu.
 • Možete birati između obročnog plaćanja i plaćanja premije u jednokratnom iznosu.
 • Isplate nisu oporezive.
 • Sami određujete korisnika osiguranja.

Zašto ugovoriti policu životnog osiguranja?

 • Životno osiguranje je više od osiguranja.
 • To je ulaganje s najvećom dobiti jer je Vaš život neprocjenjiv, a životnim osiguranjem ostvarujete pogodnosti štednje i zaštite.
 • Životno osiguranje je fleksibilno.
 • Životno osiguranje sadrži vrijednosti koje Vama i Vašim najmilijim osiguravaju ljepšu, mirniju, stabilniju i sigurniju budućnost.

Kako odabrati odgovarajuće osiguranje?

Izbor osiguranja ovisi o više faktora: poslu kojim se bavite, stilu života, finansijskim mogućnostima i potrebama. Prije svega, ovisi o tome ko je sve usko povezan s Vama i ovisan o Vama – porodica, partner, djeca. Važni su Vaši planovi koje vežete uz svoje osiguranje dok ono traje, ali i cilj koji želite postići njegovom isplatom. Ispravno odabrana visina osiguranog iznosa će doživljenjem osiguranja predstavljati značajan ušteđeni iznos novca, dok će osigurani iznos za slučaj smrti i invaliditeta u najtežim slučajevima barem djelimično zamijeniti gubitak prihoda od nekoliko mjeseci ili godina.
Najbolje rješenje za Vas izabrat ćete u razgovoru sa našim zastupnikom.
 
Ko može sklopiti osiguranje?

Životno osiguranje može sklopiti svaka zdrava osoba od navršenih 14 do 65 godina starosti. Prema utvrđenim uvjetima, ugovaratelj može osigurati i one osobe koje nisu potpuno zdrave.
 
Koje trajanje osiguranja odabrati?

Finansijski su povoljnija osiguranja na duži vremenski period jer ostvarujete veći kapital, što je naročito povoljno za mlađe osobe. Osiguranje možete ugovoriti na rok od 5 do 30 godina.

Kako plaćati premiju i koliko ona iznosi?

Možete se odlučiti na obročno plaćanje premije ili za plaćanje premije u jednokratnom iznosu. Kod izbora obročnog plaćanja najčešći način je mjesečno plaćanje.
 
Može li mi polica životnog osiguranja pomoći pri uzimanju kredita?

Polica mješovitog životnog osiguranja može poslužiti kao instrument osiguranja kredita u banci.
 
Šta ako mi zatreba novac za vrijeme trajanja osiguranje?

Ukoliko Vam zbog nepredviđenih životnih troškova zatreba novac, na osnovu Vaše police mješovitog životnog osiguranja možete unaprijed zatražiti zahtjev za isplatu dijela osiguranog iznosa do visine otkupne vrijednosti police, bez plaćanja kamata, što kasnije možete vratiti (predujam). Također, ukoliko kao ugovaratelj ispunjavate uvjete prema kojima imate pravo tražiti otkup osiguranja, osiguravajuće društvo Vam na zahtjev može unaprijed isplatiti dio osiguranog iznosa do visine otkupne vrijednosti police u obliku zajma, što kasnije trebate vratiti. Na primljeni kredit ugovaratelj plaća kamatu, ali se osigurani iznos ne umanjuje.

Kako ostvarujem isplatu naknade iz osiguranja?

Kada nastane osigurani slučaj, savjetujemo Vam da se čim prije obratite S-Premium osiguranju ili odete direktno u osiguravajuće društvo gdje će Vam naše stručno osposobljeno osoblje savjetovati daljnje korake. Osiguravajuće društvo će svoje obaveze ispuniti u skladu sa uvjetima, najkasnije četrnaest dana od primanja potrebne i kompletirane dokumentacije.

Možete li promijeniti korisnika osiguranja?

Ugovaratelj za vrijeme trajanja osiguranja ima pravo promijeniti korisnika, osim ako se tog prava nije odrekao. U slučaju da ugovaratelj i osigurana osoba nisu ista osoba, za promjenu korisnika potrebna je saglasnost osigurane osobe. 

Šta se događa sa osiguranjem ukoliko ne mogu plaćati premiju?

Ako Vam je trenutna finansijska situacija takva da niste u mogućnosti dalje plaćati premiju, nudimo Vam više mogućnosti:

 • smanjenje premije, što pretpostavlja i smanjenje osiguranog iznosa;
 • mirovanje plaćanja premije;
 • otkup osiguranja;
 • kapitalizaciju osiguranja.

Zašto se u nekim slučajevima ne isplati otkupiti osiguranje?

Otkup se vrši na temelju tablice otkupnih vrijednosti koju uspostavlja osiguravatelj. Otkup je moguć tek kada su zadovoljeni uvjeti za otkup, prema uvjetima koje osiguranici primaju po sklapanju životnog osiguranja. Kod otkupa je bitno da se isplaćuje otkupna vrijednost police, a ne uplaćena premija ili osigurani iznos. Otkup je, prema izračunatoj otkupnoj vrijednosti, nepovoljan za osiguranika, posebno u prvoj polovini trajanja osiguranja. 

Vaše mišljenje

Imate prijedlog,
sugestiju ili reklamaciju?