Prijava štetnog događaja

Instrukcija o obaveznom postupanju u slučaju nastanka štetnog događaja

U slučaju kada se ostvari osigurani slučaj za koji se traži nadoknada iz osiguranja, osiguranik je dužan:

  • štetu prijaviti ODMAH nadležnoj policiji
  • odmah podizeti sve radnje i aktivnosti koje su u njegovoj moći radi odklanjanja i smanjanja štete na oštećenom predmetu osiguranja
  • ODMAH, a najkasnije u roku od TRI DANA od nastanka štetnog događaja prijaviti osiguravajućoj kući ostvarenje osiguranog slučaja u pismenom obliku (obrazac za prijavu štete koji se može naći na web stranici osiguravajuće kuće ili u poslovnici osiguravajuće kuće)
  • odmah po ostvarenju osiguranog slučaja podnijeti osiguravajućoj kući popis uništenih, oštećenih i nestalih stvari sa približnom procjenom vrijednosti
  • do dolaska predstavnika osiguravajuće kuće na mjesto događaja ne promijeniti stanje oštećenih odnosno uništenih stvari osim ako je promjena potrebna zbog javnog interesa ili radi smanjenja odnosno sprječavanja uvećanja štete
  • pružiti osiguravajućoj kući sve podatke kojima raspolaže, a koji su neophodni radi utvrđivanja uzroka, obima i iznosa štete, a naročito dokaz da je prijavio ostvarenje osiguranog slučaja nadležnom policijskom organu u svim slučajevima u kojima je to dužnost učiniti.

Vaše mišljenje

Imate prijedlog,
sugestiju ili reklamaciju?