Riječnik pojmova

Amortizacija

Amortizacija je otpis dijela nabavne vrijednosti osnovnog sredstva u skladu sa njegovim rokom trajanja.

Bonus

Bonus je umanjivanje premije osiguranja u vidu popusta pri obnovi osiguranja, ukoliko osiguranik nije imao štetu ili je nije imao u određenom iznosu. Obračunava se godišnje, prilikom plaćanja premije osiguranja, obično u određenom postotku.

Datum dospijeća

Datum dospijeća je dan kada premija osiguranja dospijeva na naplatu.

Datum izdavanja

Datum izdavanja je dan kada osiguravajuće društvo izdaje policu osiguranja.

Datum početka osiguranja

Datum početka osiguranja su dan i vrijeme kojim počinje osiguravajuće pokriće.

Dvostruko osiguranje

Do dvostrukog osiguranja dolazi kada je identičan predmet osiguranja istovremeno i od istih rizika osiguran kod dva ili više osiguravatelja, prelazeći stvarnu vrijednost te stvari.

Dugoročno osiguranje

Ugovor o osiguranju zaključen kod jednog osiguravatelja za osiguranje imovine, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i pojedine druge vrste neživotnih osiguranja na rok od pet ili više godina. Za tako zaključena osiguranja osiguravatelji mogu odobravati popuste.

Dobrovoljno osiguranje

Osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguravatelja i osiguranika, pri čemu ne postoji zakonska obaveza niti prisila pri njegovom sklapanju.

Evropski izvještaj o nezgodi

Evropski izvještaj o nezgodi je obrazac koji je izradila Evropska komisija za osiguranje za potrebe osiguravajućih društava i njegova svrha je da olakša razmjenu podataka u slučaju saobraćajne nezgode pri kojoj nije intervenisala policija. Obrazac sadrži sve podatke o vozačima, njihovim osiguravajućim kućama, mjestu nezgode, svjedocima i oštećenjima. Također, sadrži i skicu nastanka nezgode. Potpisuju ga oba vozača - sudionika saobraćajne nezgode i oštećena strana ga predaje u svoju osiguravajuću kuću radi potraživanja štete. Inače, ovaj obrazac se izdaje osiguraniku prilikom zaključivanja police osiguranja od automobilske odgovornosti. Vozači su ga dužni imati uz sebe prilikom nezgode.

Flotantno osiguranje

U posebnim slučajevima, kada se vrijednost osiguranog predmeta tokom godine višekratno mijenja (prema stanju zaliha koje se prijavljuju u ugovorenim rokovima: petnaestodnevno, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje), istovremeno se mijenja i premija osiguranja – u tom slučaju se sklapa flotantno osiguranje, odnosno flotantna polica. Ove vrste osiguranja se, uglavnom, zaključuju za imovinska i transportna osiguranja.

Franšiza

To je udio osiguranika u šteti. Naziva se još ugovoreni samopridržaj. Pod franšizom se podrazumijeva iznos ili postotak predviđen ugovorom o osiguranju do kojeg šteta nije nadoknadiva iz osiguranja, iako je šteta inače pokrivena osiguranjem. Iskazuje se kao postotak od osigurane sume ili štete, odnosno kao apsolutni iznos.

Funkcionalna premija

Funkcionalna premija se sastoji od tehničke premije i preventive.

Imovina

U imovinu spadaju pokretne i nepokretne stvari te druge ekonomske vrijednosti i prava izražena u materijalnom, nematerijalnom i novčanom obliku.

Integralna franšiza

Kada osiguranik ugovori osiguranje sa integralnom franšizom, u slučaju da je šteta niža od visine franšize, odšteta se ne isplaćuje, a ako je šteta iznad visine franšize, odšteta se isplaćuje u cijelosti, kao da franšiza nije ni ugovorena.

Istek osiguranja

Istek osiguranja je prestanak osiguranja tokom izvjesnog vremena, poslije čega prestaju međusobne obaveze osiguravatelja i osiguranika.

Individualno osiguranje

Takva je vrsta osiguranja kod kojeg se neposredno osigurava konkretan pojedinac od posljedica različitih vrsta nesretnog slučaja.

Kratkoročno osiguranje

Osiguranje gdje osiguravatelj preuzima obavezu nad osiguravajućim slučajevima nastalim u dogovorenom periodu koji je jednak jednoj godini ili kraći od nje (od jednog dana do više mjeseci). Tipična kratkoročna osiguranja su osiguranje manifestacija, osiguranja usjeva i plodova…

Karenca

Karenca je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme u kojem osiguravatelj nije u obavezi ako nastupi osigurani slučaj.

Kasko osiguranje

Osiguranje je prijevoznih sredstava koja mogu biti kopnena (ulična i željeznička), pomorska, riječna i avionska. Ovo osiguranje može biti potpuno ili djelimično i može biti "bilo gdje, gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Prema tome da li se prijevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili u inostranstvu, postoji domaći i međunarodni kasko.

Katastrofalna šteta

Katastrofalna šteta je istovremeno ostvarenje jedne ili više katastrofalnih opasnosti kod vrlo velikog broja objekata, odnosno rizika sa visokim ljudskim i novčanim gubicima (potres, požar, uragan, poplava).

Klauzule

Klauzule su dopunske ili posebno naglašene odredbe ugovora o osiguranju kojima se dodjeljuju prava i obaveze ugovornim stranama.

Korisnik osiguranja

Korisnik osiguranja je fizička ili pravna osoba kojoj pripada naknada iz osiguranja. Može biti i više korisnika za isti osigurani slučaj i oni tada dijele naknadu. Kod životnog osiguranja razlikujemo dva korisnika osiguranja: korisnika za slučaj smrti osiguranika i korisnika za slučaj doživljenja.

Kratkoročno osiguranje

Kratkoročno osiguranje je oblik osiguravajuće zaštite, zaključeno sa rokom trajanja za vrijeme do jedne godine ili kraće (do nekoliko mjeseci ili samo nekoliko dana).

List pokrića

List pokrića je dokaz o postojanju i sadržaju ugovora. Najčešće služi kao potvrda koja privremeno zamjenjuje policu osiguranja. Sve dok se ne izda polica odnose među strankama uređuje list pokrića.

Malus

Malus je doplatak na premiju osiguranja usljed nastalih šteta u proteklom razdoblju koje se zaračunava kod sljedeće obnove police osiguranja.

Motorno vozilo

Svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama smatra se motornim vozilom.

Nadosiguranje

Nadosiguranje nastaje ukoliko je svota osiguranja koju je u polici osiguranja odredio osiguravatelj, ugovarač osiguranja ili osiguranik viša od vrijednosti osigurane stvari, bilo u trenutku zaključenja osiguranja ili kasnije, tokom njegovog trajanja.

Naknada iz osiguranja

Naknada iz osiguranja je vrijednost, po pravilu izražena u novcu, na koju osiguranik, odnosno korisnik osiguranja polaže pravo prilikom nastupanja osiguranog slučaja.

Nesretni slučaj - nezgoda

Nesretni slučaj je svaki iznenadni i o volji osiguranika neovisni događaj koji ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Obavezno osiguranje

Osiguranje od određenih rizika, propisano zakonom pojedine zemlje, naziva se obavezno osiguranje. Sklapa se na osnovu zakonskih odredbi, jer i sam odnos strana pri osiguranju i pokriće rizika proizlaze iz zakonske odredbe.

Obnova osiguranja

Obnova osiguranja je produžetak važenja ugovora o osiguranju.

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je ugovoreni iznos kojim osiguranik uvijek sudjeluje u šteti. Ona može biti ugovorena u apsolutnom iznosu, na način da osiguranik u svakoj šteti sudjeluje unaprijed utvrđenim iznosom ili u postotku od utvrđenog iznosa štete.

Odštetni zahtjev

To je zahtjev koji ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja ili treća osoba upućuje osiguravatelju poslije nastalog osiguranog slučaja radi ostvarenja prava na nadoknadu štete.

Opasnost

Opasnost je splet određenih okolnosti kao prijetnja, odnosno mogući uzrok nastupanja osiguranog slučaja.

Opći uvjeti osiguranja

Opći uvjeti osiguranja su osnovne odredbe na kojima je zasnovan veliki broj ugovora u vezi sa osiguranjem jer im je sadržaj ujednačen i uopćen.

Osigurana svota

Predstavlja (najviši) iznos koji je osiguravatelj obavezan isplatiti ugovaratelju osiguranja nakon nastupanja osiguranog slučaja.

Osiguranik

Osiguranik je osoba čiji su imovina ili interes osigurani i kojoj pripadaju prava iz osiguranja.

Osiguranje

Osiguranje je privredna uslužna djelatnost koja štiti čovjeka, njegovu imovinu ili interese od posljedica događanja brojnih nepredvidivih opasnosti.

Osigurani slučaj

Osigurani slučaj je događaj prouzrokovan osiguranim rizikom. Rizik koji je obuhvaćen osiguranjem mora biti budući, neizvjestan i neovisan o isključivoj volji ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja.

Osiguravatelj

To je pravna osoba koja se bavi osiguranjem, osoba sa kojom je sklopljen ugovor o osiguranju.

Osiguranje na prvi rizik

Ovakvo osiguranje se primjenjuje kod osiguranja imovine, kada se suma osiguranja, u pravilu, utvrđuje ispod vrijednosti osigurane stvari, a osiguravatelj prihvata platiti naknadu u visini nastale štete, ali najviše do visine ugovorene sume na prvi rizik, i to bez primjene načela podosiguranja i u slučajevima ako je osigurana suma ispod vrijednosti osigurane stvari. Osiguravatelj tako postupa jer za osiguranje na prvi rizik naplaćuje i veću premijsku stopu od one koju u takvim slučajevima primjenjuje kada se osigurava puna vrijednost stvari.

Osigurana svota

Osigurana svota je naknada za štetu koju je osiguravatelj dužan isplatiti po nastanku osiguranog slučaja, na osnovu ugovora o osiguranju.

Osiguranje na ugovorenu sumu

To je osiguranje po principu apstraktne upotrebne vrijednosti. Za razliku od aktivnog i pasivnog osiguranja, osigurana suma nije gornja granica isplate, već čvrsto utvrđena obveza osiguravatelja. U osiguranju na ugovorenu sumu ne postoji razlika između sume osiguranja i osigurane vrijednosti pa, za razliku od aktivnih osiguranja, ne vrijede odredbe podosiguranja i nadosiguranja i dopušteno je višestruko osiguranje.

Osiguranja na novu vrijednost

Osiguranje je kod kojeg je suma osiguranja jednaka vrijednosti osiguranog predmeta u trenutku nabavke, izrade ili izgradnje, bez odbitka amortizacije, tj. umanjenja za istrošenost sredstava. Osiguranja zaključena na novu vrijednost imaju klauzulu zaštitne vrijednosti.

Osiguranje na ugovorenu vrijednost

Kod ove vrste osiguranja šteta se nadoknađuje do sporazumno utvrđene visine odštete koja, u pravilu, ne prelazi njenu stvarnu vrijednost, već je niža od nje.

Osnovni rizici

To su uobičajeni rizici, svojstveni određenom predmetu osiguranja.

Otkaz ugovora o osiguranju

To je jednostrana radnja kao pravo koje pripada ugovornim stranama, regulisana zakonskim propisima i općim ili posebnim odredbama pojedinih ugovora o osiguranju, odnosno uvjetu osiguranja.

Premija

Premija je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravatelju na osnovu sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvata dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa i naziva se tehnička premija te dio premije za preventivu. Preventiva predstavlja dio premije koji služi za kreditiranje i finansiranje poduzimanja mjera pri otklanjanju i smanjenju nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. Režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja.

Polica osiguranja

Policom osiguranja se zove isprava o ugovoru o osiguranju, dokumenat koji potpisuju osiguravatelj i ugovaratelj police.

Osigurani rizik

To je element ugovora o osiguranju, događaj u vezi s kojim je sklopljeno osiguranje. Pod pojmom rizik podrazumijeva se budući neizvjesni događaj nastao nezavisno od isključive volje osiguranika, zbog kojeg osiguranik može pretrpjeti materijalnu štetu.

Osigurani slučaj

Osigurani slučaj je događaj koji može prouzrokovati štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnošću.

Podosiguranje

Podosiguranje je nedovoljna ili nezadovoljavajuća osiguravajuća zaštita. Nastaje ukoliko je svota osiguranja koju je u polici osiguranja odredio osiguravatelj, ugovaratelj osiguranja ili osiguranik manja od vrijednosti osigurane stvari, bilo u trenutku zaključenja osiguranja ili kasnije tokom njegovog trajanja.

Područje država članica Sistema zelene karte

To područje obuhvata teritorij: Evropske unije (EU), Islanda, Norveške, Lihtenštajna, Andore i Švicarske, većinu ostalih zemalja Evrope te dio područja Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike.

Polica osiguranja

Polica osiguranja je pisana isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

Ponuda za osiguranje

Ponuda za osiguranje je pisana ponuda koju ugovaratelj osiguranja daje osiguravatelju u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju. Ponuda mora sadržavati sve bitne elemente budućeg ugovora (i police) kako bi se njezinim prihvatanjem mogao sklopiti ispravan ugovor o osiguranju.

Portfelj osiguranja

Portfelj osiguranja čini skup svih ugovora o osiguranju koji su na snazi kod osiguravajućeg društva.

Posebni uvjeti osiguranja

To su ugovorne odredbe kojima se dodatno uređuje odnos između osiguranika i osiguravatelja, u dijelu koji nije uređen određenim odredbama iz općih uvjeta osiguranja.

Posrednik u osiguranju

Posrednik u osiguranju je fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost zaključivanja ugovora o osiguranju i asistira prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva naslovljenih na osiguravajuće društvo.

Predmet osiguranja

Predmet osiguranja je ono što se osigurava - osobe, imovina, vozila, životinje, stvari - sve ono na čemu se može ostvariti rizik.

Premija osiguranja

Premija osiguranja je iznos koji je ugovaratelj osiguranja obavezan platiti osiguravatelju na ime sklopljenog ugovora o osiguranju.

Premijska stopa

Premijska stopa je cijena po jedinici osiguranja. Izražena je u promilima ili postocima u odnosu na sumu osiguranja.

Preuzimanje rizika

To je skup radnji koje osiguravatelj poduzima prije zaključivanja osiguranja, s ciljem osiguranja ekonomske zaštite osiguranika. Podrazumijeva pregled osoba ili imovine, ocjenjivanje stepena izloženosti rizicima, određivanje premije osiguranja i izdavanje police osiguranja.

Pribavljanje osiguranja

To je rad na sklapanju novih poslova i trajan je zadatak svakog osiguravajućeg društva.

Prijava štete

Prijava štete je obaveza osiguranika, odnosno ugovaratelja ili korisnika osiguranja da osigurani slučaj u datom vremenskom roku javi osiguravatelju ili njegovom zastupniku kako bi ovaj pokrenuo postupak rješavanja odštetnog zahtjeva za naknadu štete.

Pristupna dob osiguranika

To je dob osiguranika u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju. Najčešće se određuje na način da se od kalendarske godine u kojoj je sklopljeno osiguranje oduzme kalendarska godina u kojoj je osiguranik rođen.

Procjena rizika

Procjena rizika je ispitivanje veličine opasnosti koju sa sobom nosi mogući predmet osiguranja ili osigurana osoba.

Procjena štete

Procjena štete je utvrđivanje visine i obima nastale štete nakon nastupanja osiguranog slučaja kao događaja koji obavezuje osiguravajuće društvo na isplatu odštete.

Procjenitelj šteta

Procjenitelj šteta je stručnjak u osiguranju, ovlaštena osoba izvana koju je angažovalo osiguravajuće društvo ili komisija čiji je zadatak procjene šteta.

Prvi rizik

Ukoliko je sklopljeno osiguranje na prvi rizik, osiguravatelj plaća sve štete do ugovorenog limita, dok osiguranik snosi štetu ako je iznad tog limitiranog iznosa. Ovakvu klauzulu ugovara osiguranik koji pretpostavlja da šteta neće preći limit.

Provizija

Provizija je isplata za rad posredniku ili zastupniku osiguranja prilikom posredovanja, odnosno zastupanja kod osiguranja, zatim naknada za rad u vezi sa naplatom premije, njegovanjem portfelja te za prateće poslove.

Raskid ugovora

To je oblik prestanka osiguranja uređen zakonom, općim uvjetima osiguranja i voljom ugovornih strana.

Regres

Nakon isplaćene naknade štete osiguraniku sva njegova prava prelaze na osiguravatelja, u smislu potraživanja u punoj visini naknade od osobe odgovorne za štetu.

Režijski dodatak

Režijski dodatak je dio brutopremije osiguranja koji je namijenjen za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja, ne računajući iznose namijenjene za isplatu šteta niti iznose za reosiguranje.

Reosiguranje

Reosiguranje je posebna djelatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguravatelj prenosi na reosiguravatelja dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranju i zauzvrat reosiguravatelju plaća premiju reosiguranja.

Samopridržaj (osiguravatelja)

Samopridržaj osiguravatelja je dio osigurane svote, odnosno svote osiguranja ili dio štete koji osiguravatelj kod pojedinog ugovora o osiguranju zadržava u vlastitom pokriću i ne pokriva ga reosiguranjem.

Suosiguranje

Kada je ugovor o osiguranju sklopljen sa više osiguravatelja koji su se sporazumjeli o zajedničkom snošenju i raspodjeli rizika, svaki osiguravatelj naznačen u polici osiguranja odgovara osiguraniku za potpunu naknadu. Ovo je praksa osiguravajućih kuća kada se ulazi u posao sklapanja izuzetno visokih ugovora o osiguranju.

Skadenca

Skadenca je dan nakon kojeg se osiguravajuće društvo zbog isteka osiguranja više ne nalazi u obavezi prema osiguraniku. Kod višegodišnjih osiguranja skadenca istovremeno predstavlja prvi sljedeći rok za uplatu godišnje premije osiguranja.

Subrogacija

Isplatom naknade iz osiguranja na osiguravatelja prelaze sva osiguranikova prava prema osobi koja je po bilo kojoj osnovi odgovorna za štetu. Prijelaz prava ne može biti na štetu osiguranika pa, ukoliko je naknada koju je osiguranik dobio od osiguravatelja iz bilo kojeg razloga niža od stvarne štete koju je pretrpio, osiguranik uvijek može od osobe koja je odgovorna za štetu potraživati razliku do punog iznosa štete, prije osiguravateljeva potraživanja po osnovu prava koja su prešla na njega.

Svota osiguranja

Svota osiguranja je iznos na koji je osigurana imovina, odnosno imovinski interes, ukoliko iz sadržaja ugovora o osiguranju ne proizlazi nešto drugo te, analogno osiguranoj svoti, predstavlja gornji iznos obaveze osiguravatelja.

Šteta

Šteta je umanjenje nečije imovine (tzv. obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta).

Štetni događaj

To je događaj čijim nastankom dolazi do štete.

Trajni invaliditet

Trajni invaliditet je potpuni ili djelimični gubitak organa, funkcije organa ili pojedinih dijelova organa osiguranika, nastao kao posljedica ostvarenja osiguranog slučaja.

Treća osoba

To je osoba koja nije nijedna od dviju ugovornih strana, osiguravatelj ili osiguranik, već se pojavljuje po nekoj trećoj osnovi.

Ugovaratelj osiguranja

Ugovaratelj osiguranja je osoba koja je sa osiguravajućim društvom sklopila ugovor o osiguranju.

Ugovorena vrijednost

To je vrijednost osiguranog predmeta, utvrđena sporazumom između strana koje potpisuju ugovor i iskazana je svotom osiguranja kojom se određuje i naknada štete.

Ugovor o osiguranju

Ugovorom o osiguranju osiguravatelj se obavezuje prema ugovaratelju osiguranja da će osiguraniku ili korisniku osiguranja isplatiti naknadu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj osiguranja se obavezuje osiguravatelju platiti premiju osiguranja. To je dvostrani pravni posao kojim se, saglasno volji ugovornih strana, regulišu prava i obaveze ugovaratelja osiguranja (osiguranika, korisnika osiguranja) s jedne strane i osiguravatelja, druge strane.

Uvjeti osiguranja

Uvjeti osiguranja su skup klauzula kojima se detaljno uređuju odnosi između osiguravatelja i osiguranika iz ugovora o osiguranju. Sastavni su dio ugovora o osiguranju pa je njihovo poznavanje važno za razumijevanje prava i obaveza u vezi sa određenom vrstom osiguranja.

Vinkulacija

Vinkulacija je izjava u polici osiguranja ili ispravi koja se prilaže polici o ustupanju prava na naknadu iz osiguranja trećoj osobi.

Višegodišnje osiguranje

To je osiguranje sa ugovorenim, točno određenim trajanjem iznad jedne godine. Najčešće se sklapa na pet ili deset godina.

Višestruko osiguranje

Ako je nešto (osoba ili imovina) osigurano kod dviju ili više osigravajućih kuća od istog rizika, za isti interes, za isto vrijeme i za istog osiguranika, tako da broj osiguranih iznosa ne prelazi vrijednost te stvari (višestruko osiguranje), svaki osiguravatelj odgovara za potpuno ispunjenje obaveza nastalih iz ugovora koji je on sklopio.

Zastara

Zastara predstavlja gubljenje prava na zahtjev za ispunjenje obaveze usljed isteka zakonom određenog vremenskog roka. Posljedica zastare je nemogućnost prisilnog izvršenja nekog prava putem suda.

Zastupnik osiguranja

To je fizička osoba ili društvo koje obavlja djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog društva ili više njih za osiguranje proizvoda osiguranja koji međusobno ne konkuriraju.

Zelena karta

Zelena karta osiguranja je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje državni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti na području država članica koje su u Sistemu zelene karte.

Vaše mišljenje

Imate prijedlog,
sugestiju ili reklamaciju?